fresch-uff

Messi Lied (trad. arr. : Daniel Muringer)

Heiligi Hochzittsnacht (texte Nathan Katz, musique : Patrick Osowiecki)

D’ Droschtla/the throstle (texte Tennysson, als. Nathan Katz, musique : Daniel Muringer)

Schwangeri Frau (texte Nathan Katz, musique : Marc Bernardinis)

Luschtigi Chilbi (texte Nathan Katz, musique : Patrick Osowiecki)

Hampelmann (paroles et musique : Daniel Muringer)

Härbschtnawel (texte Nathan Katz, musique : Daniel Muringer)